CHWILOTA'R PARC


Coetiroedd

Mae gan Barc Gwledig Bryngarw gyfoeth o gynefinoedd coetir gyda chastanwydd melys llawn-dwf, derw hynafol a ffawydd uchel. Â charped o glychau gleision yn y gwanwyn, mae’r coetiroedd yn gartref i ystod amrywiol o fywyd gwyllt yn cynnwys llwynogod, gwiwerod a chnocellod y coed. Wrth ochr yr afon mae ein safle coetir gwlyb o bwysigrwydd ecolegol.

 

Glaswelltiroedd

Yn ysgubo i fyny ochr y bryn, i ffwrdd o ffair a ffwndwr y parc mae ardaloedd mawr o laswelltir. Mae hyn yn cynnwys ein dolydd o flodau gwyllt brodorol â ffin o goetrych sy’n gyfoethog o ran rhywogaethau – cynefin naturiol sy’n gynyddol brin. Hefyd mae digon o fannau agored ar gyfer ymlacio’n unig a ble all plant redeg a chwarae.

 

Gardd Ddwyreiniol

Mae cyfres o lwybrau a phyllau rhyng-gysylltiedig yn gwau trwy’r ardd dawel ar ddull ddwyreiniol, rhan ohoni’n dyddio o 1910. Mae gan yr ardd rywbeth ar gyfer pob tymor o flodau’r rhododendrons, magnolias ac asaleas yn y gwanwyn a’r haf, i gochion, aur ac oren dail masarn yn yr hydref. Mae’r bont addurnol a’r tŷ te’n darparu canolbwynt ar gyfer arddangosiad gwych o goed, prysgwydd, blodau a cherrig a llusernau addurnol.

 

Gwlyptiroedd

Mae’r Afon Garw yn nodwedd eiconig o’r parc â ffin o fryncynnau coediog, gwerni ffen a cheunentydd creigiog. Mae’r afon yn gartref i ddyfrgwn, trochwyr a phïod y dŵr, tra bod glannau caregog a doleniadau neilltuedig yn darparu sefyllfa dawel ar gyfer ymwelwyr. Yn aml gellir gweld crehyrod yn pysgota ar y llyn addurnol yn agos i’r tŷ sydd hefyd yn gartref i boblogaethau iach o adar dŵr yn cynnwys hwyaid gwylltion, Hwyaid Mwsg a hwyaid rhedwr Indiaidd.

 

Ardal Picnicau a BBQ

Mae’r parc yn lleoliad perffaith ar gyfer picnic yn yr awyr agored. Darperir meinciau ger ardal chwarae’r plant neu ymhellach i ffwrdd ar gyfer sefyllfa fwy heddychlon. Fel dewis arall, mae plinthau BBQ ar gael i’w llogi i wneud y mwyaf o heulwen yr haf. I gael rhagor o wybodaeth ar logi, cysyllwch â swyddfa’r Parcmyn ar 01656 725155.

 

Maes Chwarae’r Plant

Er bod yr holl barc yn faes chwarae ar gyfer ymwelwyr iau, bydd ein hardal chwarae ddynodedig yn cadw’r plant yn fodlon tra’ch bod yn trefnu’r picnic neu’r BBQ. Gyda siglenni, llithrennau ac unedau aml-chwarae mae rhywbeth ar gyfer pawb – mae’n rhaid rhoi cynnig ar ein llithren dŵr enwog!

 

Bwyta Allan

Mae cinio a lluniaeth ar gael yn Ystafell De Cedars a leolir y tu mewn i’r ganolfan ymwelwyr.

 

Teithiau Cerdded Natur


Mae teithiau cerdded trwy dair agwedd wahanol iawn ar Fryngarw.

Os ydych chi’n chwilio am fan tawel i fwynhau heddwch a llonydd y cefn gwlad, neu am ddiwrnod o hwyl ac antur gyda’r teulu, mae gennym ardal sy’n addas i chi.Cynlluniwyd y teithiau cerdded hyn i’ch helpu i chwilota’r parc ac i’ch cyflwyno i amrywiaeth ei fywyd gwyllt a’r amrywiaeth eang o dirluniau. Bydd pyst â bandiau i nodi’r ffordd yn eich helpu i ganfod eich ffordd o gwmpas; coch ar gyfer y dolydd, gwyrdd ar gyfer y coetiroedd a glas ar gyfer glan yr afon.