+

BRYNGARW PARC GWLEDIG

Darganfyddwch y moeseg gyfoethog o gynefinoedd sy'n gwneud Parc Gwledig Bryngarw cysegr anghyffredin gwych ar gyfer pobl a bywyd gwyllt fel ei gilydd. Gyda thros 100 erw o goetir brodorol, dolydd ysgubol, gerddi ffurfiol a dyfroedd glanhau clir yr Afon Garw, Dyma'r lle perffaith i ymlacio ac archwilio'r cefn gwlad hardd leol.

+

TY BRYNGARW

Mae Tŷ Bryngarw yn adeilad rhestredig gradd II syfrdanol wedi'i osod yng nghanol Parc Gwledig Bryngarw. Yn cyfuno cymeriad gwledig gyda cheinder modern, mae'r lleoliad hardd hwn yn cael ei reoli gan ein partneriaid, Five Star Chef ac mae'n cynnig lleoliad perffaith ar gyfer priodasau, seremonïau sifil a swyddogaethau.

Ewch i'w gwefan i archebu'ch apwyntiad preifat

ABOUT YOUR VISIT


Amseroedd Agor

ERDF

1af Hydref – 31ain Mawrth: 10am – 5.30pm

 


Parcio ceir

Lleolir peiriant talu ac arddangos yn y prif faes parcio gyda manylion ynghylch taliadau cyfredol. Mae tocynnau tymor ar gyfer parcio ceir ar gael yn swyddfa’r parcmyn o fewn y ganolfan ymwelwyr.


Toiledau

Mae toiledau cyhoeddus ar gael nesaf at y ganolfan ymwelwyr. Mae cyfleusterau anabl a newid babanod ar gael y tu mewn i’r ganolfan ymwelwyr.


Mynediad i’r anabl

Mae mannau parcio penodedig yn y prif faes parcio. Mae ramp o’r maes parcio i’r ffordd a llwybrau i fyny i faes chwarae’r plant, ble byddwch chi’n gweld cylchfan sy’n addas i ddefnyddwyr cadair olwyn. Mae gan yr ardd goetir lwybr ar gyfer y rhai hynny â symudedd cyfyng a mynediad ar gyfer cadeiriau olwyn. Fodd bynnag, dylech chi fod yn ymwybodol efallai na fydd rhai ardaloedd o Barc Gwledig Bryngarw yn hygyrch oherwydd ei dir naturiol.


Sut mae dod o hyd inni

Mae Parc Gwledig Bryngarw yn bum munud yn unig i ffwrdd o Gyffordd 36 traffordd yr M4. Cod Post: CF32 8UU

Mewn car

Gadewch yr M4 ar Gyffordd 36 a dilyn yr arwyddion am Frynmenyn. Dilynwch yr arwyddion brown a gwyn am Barc Gwledig Bryngarw.

Ar y bws

Cysylltwch â Llinell Deithio First Cymru i’ch helpu i gynllunio’ch llwybr ar 0871 200 2233. Mae Parc Gwledig Bryngarw yn 10 munud o dro o’r safle bws agosach.

Ar y trên

Mae gorsaf Reilffordd Pen-y-bont ar Ogwr oddeutu pedair milltir i ffwrdd. Mae gorsaf Reilffordd Tondu oddeutu un filltir i ffwrdd. Cysylltwch ag Ymholiadau Rheilffordd Cenedlaethol i’ch helpu i gynllunio’ch llwybr ar 0845 784 950.


Cŵn

Mae croesi i gŵn am Mryngarw. Er mwynhad ein holl ymwelwyr, cadwch eich ci ar dennyn. Codwch sbwriel ar ôl eich ci; mae biniau ar gael yn ardaloedd prysuraf y parc.