Nodwch, mae’r rhain yn delerau ac amodau ar draws yr Ymddiriedolaeth
Ddiwylliannol Awen ar gyfer digwyddiadau gyda thocynnau ac efallai na fydd pob
un ohonynt yn berthnasol i bob lleoliad.

Sut i archebu:
Ar-lein: www.bryngarwcountrypark.co.uk
Dros y ffôn: 01656 815995
Yn bersonol: yn Swyddfa Docynnau Pafiliwn y Grand
Taliadau/Ffioedd Trafodion: Mae Awen yn elusen gofrestredig (rhif 1166908), a
defnyddir taliadau trafodion i’n helpu i sicrhau’r profiad gorau posibl i
gwsmeriaid pan fyddwch chi’n prynu tocynnau gennym ni. Ni chodir tâl trafodiad
ar docynnau a brynir ar-lein. Codir tâl o £2 y trafodyn am docynnau a brynir yn
bersonol yn ein swyddfa docynnau neu dros y ffôn, ac eithrio tocynnau sy’n
costio £7.50 neu lai. Codir taliad trafodiad am bob archeb, nid pob tocyn. Codir
ffioedd ychwanegol am wasanaethau postio.

Consesiynau: Mae consesiynau ar gyfer pobl hŷn, plant dan 16, pobl anabl a’u
cymdeithion ar gael ar gyfer rhai digwyddiadau. Holwch am hynny wrth archebu.

Ad-daliadau: Ni roddir ad-daliadau ac eithrio ar gyfer digwyddiadau sy’n cael eu
canslo. Gwiriwch yn ofalus wrth archebu.  Mae’n ddrwg gennym, ni ellir ad-dalu
tocynnau oherwydd tywydd garw os bydd y perfformiad yn cael ei gynnal.
Cyfnewid tocynnau: Gellir cyfnewid tocynnau gwreiddiol am docynnau i
ddigwyddiad arall neu nodyn credyd hyd at 48 awr yn unig cyn i’r perfformiad
ddechrau am ffi o £2. Ni chaiff tocynnau eu cyfnewid ac ni roddir nodiadau
credyd ar ôl i’r digwyddiad gael ei gynnal.
Ail-argraffu tocynnau: Os ydych chi wedi colli’ch tocyn, cysylltwch â’r Swyddfa
Docynnau. Gallwn ail-argraffu’ch tocynnau a byddant yn barod i chi eu casglu 30
munud cyn y perfformiad.

Seddi cadw: Caiff seddi cadw eu rhyddhau fel mater o drefn wedi saith diwrnod
calendr os na dderbynnir y taliad. Ni ellir archebu seddi cadw lai nag wythnos
cyn perfformiad. (Ac eithrio’r polisi seddi cadw pantomeim.)

Dod â grŵp: Rydym yn croesawu grwpiau o bob maint ac rydym yn cynnig un
tocyn am ddim ar gyfer pob 10 tocyn a brynir, e.e. mae’r 11eg tocyn am ddim ac
mae’r 22ain tocyn am ddim ac yn y blaen. Gweithredir rhai eithriadau – holwch
staff y Swyddfa Docynnau.

Talebau theatr: Rydym ni bellach yn derbyn ac yn gwerthu Talebau Theatr sy’n
cynnig anrheg arbennig dros ben i’ch anwylyd, ffrindiau neu deulu. Mae talebau
gwerth £20, £10 a £5 ar gael, a derbynnir Talebau Theatr mewn mwy na 240 o
theatrau ledled y DU.

Hynt: Mae gan ddeiliaid cerdyn Hynt hawl i gael tocyn am ddim ar gyfer
cynorthwyydd neu ofalwr personol ac ni chodir ffioedd trafodion ym Mhafiliwn y
Grand. I weld manylion theatrau a chanolfannau’r celfyddydau sy’n cymryd rhan
yn y cynllun, trowch at www.hynt.co.uk

Digwyddiadau llogi preifat: Caiff y rhain eu marcio â thriongl. Gellir prynu
tocynnau ar gyfer y mwyafrif o ddigwyddiadau llogi preifat trwy’r Swyddfa
Docynnau, lle mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn gweithredu fel asiant
archebu a lleoliad y digwyddiad yn unig. Atgoffir mynychwyr bod yr hyrwyddwr
yn derbyn pob cyfrifoldeb am y digwyddiad.

Print marchnata: Mae’r holl fanylion yn gywir ar adeg yr agraffu. Mae’r holl
ddigwyddiadau a chastiau’n amodol ar newid.

Cyrraedd yn hwyr: Gwneir pob ymdrech i roi mynediad i bobl sy’n cyrraedd yn
hwyr ond bydd hyn yn ôl disgresiwn y Swyddog Dyletswydd.

Babanod/plant bach: Bydd babanod sy’n cael eu cario (dan ddyflwydd) yn cael
mynediad am ddim pan fyddant yn rhannu sedd ag oedolyn.

Polisi Bwyd a Diod: Dim ond bwyd a diod a brynir yn yr adeilad y gellir eu
bwyta/yfed yn yr adeilad. Gellir trosglwyddo diodydd a brynir o’r bar i
gwpanau/cynwysyddion plastig.  Ni chaniateir dod ag alcohol a brynir y tu allan
i’r lleoliad i mewn i’r lleoliad neu’r awditoriwm a chaiff ei atafaelu.

Polisi Ffôn Symudol: Trowch yr holl ffonau symudol i ddistaw/diffoddwch hwy
wrth fynd i mewn i’r awditoriwm – er mwyn i bob mynychwr allu mwynhau’r
perfformiad heb amhariadau.

Polisi Ffotograffiaeth: Gwaherddir tynnu lluniau, cipio delweddau neu
ddefnyddio unrhyw ddyfeisiau recordio gan gynnwys ffonau symudol yn ystod
unrhyw berfformiad. Gofynnir i gwsmeriaid sy’n ceisio tynnu lluniau dro ar ôl tro
adael.