Cyswllt

Cysylltwch

Cyswllt

Cysylltwch

Mae Swyddfa Parcmyn Bryngarw y tu cefn i’r canolfan ymwelwyr.

Cyfeiriad

Parc Gwledig Bryngarw
Brynmenyn
CF32 8UU

Manylion Cyswllt

01656 725155

E-bost: bryngarw.park@awen-wales.com

Ymholiadau

Llogi lleoliad

events@awen-wales.com

Ymholiadau parti penblwydd

events@awen-wales.com

Ymholiadau marchnata a chyfryngau

marketing@awen-wales.com

Ymholiadau rhaglen digwyddiadau

programming@awen-wales.com

Grwp Gwirfoddoli

bryngarwparkvolunteergroup@gmail.com

FAQs

Faint o'r gloch ydy'r parc yn agor?

Mae ein canolfan ymwelwyr a chyfleusterau toiled ar agor o 10am tan 5pm o fis Ebrill hyd at fis Medi, ac o 10am tan 4pm, mis Hydref hyd at fis Mawrth.

Pryd mae mynedfa'r maes parcio yn agor?

O鈥檙 1af Ebrill hyd at 30ain Medi, bydd y maes parcio yn cau am 5:30pm. O鈥檙 1af Hydref hyd at 31ain Mawrth, bydd yn cau am 4:30pm. Os byddwch chi ym Mryngarw yn barod bydd dal modd i chi adael y parc, ond bydd ein cyfleusterau (toiledau, caffi a chanolfan ymwelwyr) ar gau.

Oes croeso i g诺n ym Mryngarw?

Oes, mae croeso i g诺n ym Mryngarw, ond gofynnwn i chi eu cadw ar dennyn ac i chi gael gwared ar eu gwastraff yn y biniau sydd wedi eu darparu ar eich cyfer.

Faint o'r gloch yw'r caffi ar agor?

Mae’r caffi ar agor bob dydd rhwng 10am a 4pm.

Oes croeso i feiciau yn y parc?

Er mwyn parchu ymwelwyr eraill, gofynnwn i feicwyr ddefnyddio鈥檙 llwybr feicio yn unig. Mae Llwybr Feicio Genedlaethol (rhif 884) sydd yn dechrau ym Mharc Gwledig Bryngarw ac yn diweddu ym Mlaengarw. Mae鈥檙 llwybr yn ddi-draffig gan fwyaf felly鈥檔 berffaith ar gyfer teuluoedd.

Ydych chi'n gwerthu tocynnau tymor ar gyfer y maes parcio?

Ydyn, mae tocynnau blwyddyn ar gael fydd yn eich caniat谩u i barcio am ddim am 12 mis o ddyddiad y prynnu. Maen nhw鈥檔 costio 拢30 ac maen nhw ar gael yn ein caffi.

Pam bod rhaid i ni dalu i barcio ym Mryngarw?

Mae Bryngarw yn cael ei weinyddu gan Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, elesun restredig (rhif 1166908). Mae鈥檙 incwm rydym yn derbyn o’r maes parcio yn cael ei ailfuddsoddi i mewn i鈥檙 Parc Gwledig, er mwyn sicrhau lle prydferth i鈥檞 ymweld ag e drwy gydol y flwyddyn. Gyda 113 erw i鈥檞 harchwilio a chyfleusterau gwych, teimlwn fod 拢3 yn bris teg iawn. Rydym ni鈥檔 derbyn arian parod a thaliadau cerdyn.

Gawn ni fwydo'r hwyaid?

Mae bwydo鈥檙 hwyaid ym Mryngarw yn draddodiad teuluol hyfryd sydd yn helpu plant ymdrochi eu hunain ym myd natur, ond mae鈥檔 well peidio eu bwydo 芒 bara. Yn hytrach, dewch 芒 cheirch, uwd, 欧d, p卯s neu hadau, sydd yn iachach o lawer ar gyfer yr hwyaid. Rydym ni鈥檔 gwerthu bagiau bychain o fwyd hwyaid yn ein caffi.

A yw'r man chwarae yn addas ar gyfer plant bychain?

Mae gennym offer chwarae sydd yn addas ar gyfer pob oedran. Dylai plant fod dan ofal oedolyn ar bob adeg.

A oes offer chwarae ar gyfer plant ag anableddau?

Rydym yn ymroddedig i ddarparu cyfleoedd cynhwysol i blant, felly rydym ni wedi buddsoddi mewn offer cynhwysol gan gynnwys siglen gadair olwynion, siglen fasged a chwyrligwgan.

A oes gennych chi gyfleusterau newid hygyrch?

Oes, mae gennym ni gyfleusterau gwbl hygyrch.

A yw B-Leaf ar agor i'r cyhoedd?

Mae B-Leaf ar agor i鈥檙 cyhoedd ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am i 4pm. Mae鈥檙 planhigion haf a basgedi ar gael o ddiwedd mis Mai hyd at ddechrau mis Awst, ond mae rhai planhigion ar gael drwy gydol y flwyddyn. Mae B-Leaf hefyd yn gwerthu coed Nadolig a phlanhigion ar gyfer yr 诺yl ym mis Rhagfyr. Rydym ni鈥檔 ddiolchgar iawn i鈥檙 cwsmeriaid sydd yn cefnogi B-Leaf, prosiect gwaith ar gyfer oedolion ag anableddau dysgu, drwy eu prynnu a鈥檜 rhoddion.

O ble ga i fwy o wybodaeth yngl欧n a chynnal priodas, digwyddiad neu gynhadledd fusnes yn Nh欧 Bryngarw?

Am fwy o wybodaeth, ewch i鈥檙 wefan www.bryngarwhouse.com a llenwi鈥檙 ffurflen ar-lein. Bydd aelod o鈥檙 t卯m yn cysylltu 芒 chi i drafod eich anghenion ac i drefnu ymweliad.

Pa fath o ddigwyddiadau sydd yn digwydd yn y parc yn ystod y flwyddyn?

Mae ein rhaglen o ddigwyddiadau sy鈥檔 cael eu harwain gan y parcmyn, e.e llwybrau natur ac archwilio鈥檙 llyn yngh欧d 芒 digwyddiadau proffesiynnol megis perfformiadau awyr agored, yn cael ei hysbysu ar ein cyfryngau cymdeithasol, ac mae tocynnau ar gael yma.
Tocynnau

Tanysgrifiwch i'n rhestr ebost

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient n commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient